Sunday, April 1, 2012

Manipud iti sabsabut ti niog

Nagpipintas man dagiti handicrafts manipud iti sabsabut ti niog (coconut shell) a nakaidisplay iti opisina ni Dr. Lina Madarang Garan, CEO ti Cagayan State University Sanchez Mira Campus. Wen, ipalagip dagitoy a handicrafts nga adu ti mabalintayo nga aramiden iti niog. Ket mabalin met nga ilako dagiti aramidentayo.

No comments:

Light, Camera, Action!