Tuesday, May 8, 2012

Street dancers of Balingit P.C.

Dagiti street dancers ti Balingit P.C. bayat ti inda panagkumpas ken panaglung-ay iti amin a kabaelanda iti dalan ti Centro, Pamplona, Cagayan tapno laeng maidaydayaw ti lugar a nakaikalian ti kadkaduada. Ket, immawer amin a bannog ken puyatda a nagsanay ken nagpabuya idi maamuanda a nairamanda kadagiti lima a nangabak. Congratulations, ubbing! You made it!


No comments:

Light, Camera, Action!