Tuesday, January 24, 2012

Palasin

Sarita ni Dexter Marin Fabito

Insardengko ti kasadar ti gred wan a traysikelko iti sungadan ti garahe iti ampir ti balaymi iti amianan. Alistoak a dimsaag a kunam lan’ nag-emergency landing nga helikopter ti nagluganak. Sinapulko ti rumrummuar a ply ti akinsango a ligay. Adda nagnaan ti pannakairidirid ti kalbon a goma iti nasurok sangapulo a kilometro a sementado a dalan manipud ili. Kunak no naplat itay makabatogak idiay kamposanto ngem nag-reserve la gayam ti gasolinana. Tallo kilometro pay met ngarud ti kaadayona agingga ditoy balay.Kasla isem ti nakaabay iti balasang ti imbettakko ta saanak a naplatan a nagawid.Itay laeng agsapa ti pannakadlawko ti rumrummuar a ply. Diak koman ipasada itay ta namnamaek a ma-blow out iti dalan. Awan met ngarud ti igatangko iti baro nga exterior a goma ta kalkalpas diay balasangmi, ni Zandra, a nagbayad iti matrikulana. Ngem masapul ni Drexler nga adina ti alawansna a mapan maki-quiz bee idiay Tuguegarao inton maminsan nga aldaw, isu a kapilitan nga inruarko ti traysikel. Mapanak koma mangibaga idi kalman ken ni Anti Itang iti iporsientuak ngem diak intuloy. Kasano met ngamin ket ipadpadamagna dagiti nakautang kenkuana. Napanunotko ti bumulod iti pondomi a traysikelan ngem adda met pay la utangko nga innem a gasut.

No namin-ano ngata a pinalabsan dagiti matak ti rumrummuar a ply itay nakapilaak iti terminalmi idiay ili, diak ammo. Kankantiawandak pay ketdin itay dagidiay kaduak a drayber. Adu ti kuartayo no mapankayo idiay Celine’s ngem awan igatangyo iti goma, kinunkunada uray ammoda a diak mapmapan iti pagiinuman iti rabii.

Uppaten ti pasaherok itay. Maysa nga estudiante a half-half ngem nabangag ti bosesna, maysa a baket a kasla aghepa gapu iti kaadu ti alahasna ngem kuripot met nga agplete, sa da Ronina ken Narlon a mayat ti gingginnantilda iti uneg ti sidecar. Nangurayak pay iti maysa. Lima ngamin a pasahero ti maipalubos a kaadu ti kargaenmi. Daytay agplete, a, alangan met a maibilang uray agsussuso nga ubing. Lugi negosion, a, g’iem.

Andarek koman ta mapankamin uray ta nasapa met pay. Kaadu ti maipaili iti kastoy a pasado alas nuebe iti bigat. Lalo ita ta kaaldawan ti piesta ti ili. Kinugtarak ti kick starter ngem saan a nagandar ta di met gayam naka-on ti ignition switch. Pinusiposko ti tulbek. ‘Andarek koma manen ngem isu met a sumungad ni Manong Teody. Ngem kunam lan’ agkotong a pulis iti alistona a nagbuelta idi mariparna a siak ti nakapila. Inayaban ni Johmar a kaubinganmi ngem inrasonna nga adda pay gatangenna.

Tinurongko ti igid ti kalsada sa pinasarunuan dagiti matak ti likudanna ken ti nakapila a dyip iti asideg. Adda innem a pasahero iti unegna a kunam lan agkokontesda nga agpaid.

Ket agpayso ti naglikawlikaw iti panunotko itay imbabawi ni Manong Teody ti umay aglugan. Inalun-onen ti kutit ti dyip. Mangigis ti isemko a nagsubli iti pilaan. Maymayat, a, no di aglugan kaniak. Uray pay ngata arkilaennak iti sangaribu, dita na!

Naipablaak iti Tawid News Magasin


MORE

No comments:

Light, Camera, Action!