Thursday, February 4, 2010

MAKAULAW TI ANGOT TI NAMAGA NGA ASUK A BINATOK TI GURRUOD

Maikalima a Gunggona
Abuan-Valdez Awards for Iluko Literature (AVAIL)
Esponsor, Dir. Baldovino Ab. Valdez

i ulaw

inartapanen ti maruam ken di agnakem a dulluog parasipis ti danum
agulser ti tiklis iti pasugnod kabsat ni pandaca pygmea
idinto a maulaw bagis ti masakbayan iti ipas ti sabidong.

ii angot

misuotan ti angin ti panes nga aruyot ti Payatas a tikkab dagiti barong
pikarenna asug bituka dagiti dulpet. kidemanda lattan giteb ni diarrhea
ta piman limsot ni Mabini a tedda ni tuyo iti umis-isem a bolsa.

iii namaga

nagrikki ti paraangan ti bunton a kinalbo dagiti butiog nga alingo
agkurno ti matalimudaw a puon ti balitok a merienda ni saluyot
idinto a mawaw iti linnaaw ti tubo a dalan ti nakartib a bagas.

iv asuk

sullatan ti ubing a buteg ti nangisit nga agong ti uttot dagiti balay
ti plastik ken kemikal, impierno a kaingin ken tambutso ti higante a tuwato
agrarek met ti anges dagiti nakatanggaya nga ima iti pay-od kabsat ni pag-ong.

v batok

naimatangam kaki a lua ti Candaba, Calumpit ken Dampalit
agtungtunglab ti masakbayan suli ti Paniqui, San Miguel, ken Carranglan
idinto nga agkukurrot dagiti gumawgawawa a kuton ti evacuation center.


vi gurruod

marba ti tambor iti kada umagek nga atis iti baet dagiti biblia ken koran
singaen ti pukkaw dagiti nabartek a botelia ti ulimek subo da silaw, adigi ken subual
matitileng met ti agad-adal ken mangopisina a bolpen iti ungor ganggannaet a makinaria.

vii
a, no di latta aglupos ni Ari Sukir ken dagiti pasurotna agsublinto ti puli ni Marce. HOME

1 comment:

Jake Ilac said...

congrats! :)

panawen ita dagiti taga Cagayan.

Light, Camera, Action!